תכנית ח/ 619 תכנית ההתחדשות של חולון

עדכון מתאריך 16.5.2022 

ועדת משנה ב' להתנגדויות דנה בתוכנית מס' 505-0464347: ח/619, "תוכנית כוללת להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה" והחליטה כי היא שוקלת לערוך שינויים בתוכנית. לפיכך – היא מפרסמת אותם בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק התכנון והבנייה.
החלטת ועדת משנה ב' להתנגדויות כוללת את נוסח ההחלטה, נספח מתחמים ונספח טבלת זכויות, אשר יפורסמו לפי סעיף 106(ב) לחוק. 

ההחלטה נוגעת לנושאים הבאים:

 • שינויי קטגוריות של מגרשים
 • תחולת התוכנית
 • היקף הזכויות במסלולי ההתחדשות המגרשית
 • יידוע הציבור לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה
 • מימוש התוכנית
 • תקן החנייה בהתחדשות מגרשית
 • קווי בניין
 • שיכונים טוריים (בנייני רכבת)
 • מגרשים גדולים
 • בניינים הגובלים ביותר מרחוב אחד או בשטח ציבורי
 • גודל מגרש מינימלי (כמפורט בטבלה 5)
 • זכויות הבנייה לשטחי השירות במרתפים
 • חזית מסחרית במגרשים בקטגוריות רחבי העיר
 • קומת הגג
 • קטגוריה שמירה על תבנית בנייה
 • אזורים להכנת תוכניות מפורטות
 • גודל ותמהיל יח"ד
 
הפרסום יהיה על גבי שלטים בתחום התוכנית, בעיתונים, באתרי האינטרנט של הוועדה המקומית ומנהל התכנון, וכן בהודעה אישית למתנגדים, ולא יכלול פרסום ברשומות; הנספחים להחלטה יישלחו במייל בצירוף להחלטה ויפורסמו באתרי האינטרנט בלבד. 
הפרסום יהיה לתקופה של 21 יום, כל הרואה עצמו נפגע מהשינויים האמורים בלבד רשאי להגיש התייחסותו לוועדה המחוזית בתקופה הנ"ל. מובהר כי התייחסות לנושאים שאינם כלולים בשינויים אותם שוקלת הוועדה להכניס בתוכנית לא ידונו.
הוועדה המחוזית תשוב ותדון בתום המועדים לעיל.

לצפייה בתוכנית באתר מנהל התכנון >>נפתח בחלון חדש

פירוט ההחלטה >>נפתח בחלון חדש

נספח המתחמים >>נפתח בחלון חדש

טבלת זכויות והוראות בנייה לתכנית ח/619 >>נפתח בחלון חדש

קישור לאתר העירייה

תכנית ההתחדשות של חולון

תוכנית ח/619 הינה תכנית כוללת להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

התוכנית קודמה במטרה לעודד את התחדשות המרקם הוותיק בעיר ומהווה בשורה משמעותית לחולון בכך שהיא מאפשרת מגוון מסלולים להתחדשות המבנים בעיר באופן אחראי ומבוקר.

תכנית זו הינה חדשנית ופורצת דרך בתחומה, שכן אינה עוסקת רק בתוספת זכויות למבני מגורים כי אם קובעת הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים, המבונים והפתוחים, כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות. מטרתן של הוראות אלה הינה לשמור על איכות החיים העירונית לצד הגידול באוכלוסייה ומעבר לכך לחזק ולהרחיב את המרחב הציבורי.  

התוכנית מתווה באופן ברור את אופי הרחובות העירוניים, שכונות המגורים ומערך השטחים הציבוריים בכללותו. 

**בחודש מאי 2018 התקיים דיון ראשון להפקדת התוכנית ולאור העדכונים שנערכו לקראת הפקדתה, הוחלט להביאה לדיון נוסף ולהציג את עיקריה להרכב החדש של הוועדה המקומית חולון.

**בחודש יולי 2019 המליצה הועדה המקומית בפני הוועדה המחוזית להפקיד את תוכנית. 

**בחודש ינואר 2021 אישרה הועדה המחוזית להפקיד את התכנית לאחר מילוי התנאים. 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן