התארגנות
בעלי נכסים ובחירת נציגות

לפרויקט המובל על ידי בעלי הנכסים מתחילתו בהתאם לצרכיהם, סיכויי מימוש גבוהים בשל מעורבותם בפרויקט. על מנת לקדם פרויקט התחדשות עירונית, מומלץ להתארגן ולבחור נציגות מוסכמת מטעם בעלי הנכסים, אשר תייצג את האינטרסים שלהם מול היזם/קבלן ואנשי המקצוע הרלוונטיים. רצוי ומומלץ כי הנציגות תכלול נציגים מכל סוגי היחידות בבניין (לרבות חנויות/מסחרי).

הנציגות פועלת בהתנדבות וללא כל תמורה.

מטרת הנציגות לסייע בהתארגנות בעלי הזכויות במבנה המיועד להתחדשות עירונית ולשמש כגורם המקשר ביניהם לבין כל הגורמים הרלוונטיים בפרויקט.

חשוב להדגיש שהנציגות היא גורם שאמור לתווך ולהעביר מידע בין היזם/קבלן והרשות המקומית לבין בעלי הנכסים. היא אינה מוסמכת לקבל בעצמה החלטות מהותיות בפרויקט.

תהליך בחירת נציגות

הליך בחירת הנציגות צריך להתנהל באופן דמוקרטי ושקוף.
כל בעל נכס בבניין רשאי להציע את מועמדותו לנציגות.

1. יש לקבוע מועד לקיום אסיפה כללית של כל בעלי הנכסים (בהתאם להוראות התקנון החל על הבניין) בה תיקבע הנציגות ולוודא כי כולם קיבלו את ההודעה על כך.

2. במהלך המפגש, יוסבר בהרחבה על מטרת הנציגות ותפקידיה ותתבצע בחירה של הנציגות על פי רוב בעלי הדירות. רצוי ומומלץ כי הנציגות תכלול נציגים מכל סוגי היחידות בבניין (לרבות חנויות/מסחרי).

3. בסיום ההליך, בעלי הנכסים יחתמו על כתב הסמכת "נציגי הבית המשותף" והנציגים שנבחרו יחתמו על כתב התחייבות "חברי נציגות הבית המשותף".

תפקיד הנציגות

טפסים: