מילון מונחים

תכנית בניין עיר מפורטת (תב"ע)
תוכנית המפרטת את זכויות הבנייה והשימושים בכל מגרש בתחום התכנית הספציפית.
מורכבת משני דברים : תשריט ותקנון.תשריט

הוא מפה של אותה תוכנית בניין עיר. התשריט ערוך על רקע של מפת מדידה ומסומנים בו כבישים, רחובות, גושים וחלקות. למפת התשריט יש צבעים מוסכמים הקבועים
בתקנות התכנון והבנייה.תקנון

חלק מילולי שמצורף לתשריט. התקנון מפרט ומגדיר את הייעוד של החלקים והגושים הרלבנטיים. תקנון אמור להראות קווי בניין, אחוזי בנייה ואת הגובה המאושר לפי התכנית.תכנית מתאר ארצית (תמ"א)

תוכניות כלליות החלות על כל שטחי מדינת ישראל ואשר מאושרות על ידי הממשלה לדוג' שמורות טבע, מסילות רכבת וכו'.תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ)

תכנית שקובעת את תכנון המחוז ובזה שטחי ציבור כמו בתי קברות, אוניברסיטאות ושטחים פתוחים של המחוז.ועדה מקומית לתכנון ובנייה

במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, לכל מרחב תכנון מקומי יש ועדה מקומית לתכנון ולבנייה. שר הפנים הוא המכריז על שטח כל מרחב תכנון מקומי ומפרט את גבולותיו.
החוק מבדיל בין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לבין הרשות המקומית. הוועדה המקומית מקימה ועדות משנה.התנגדות

לאחר שהתכנית מתאר או תכנית מפורטת מופקדת במוסדות התכנון, לציבור (כל אדם) יש הזדמנות להתנגד לתוכניות חדשות ולהציע שינוי. משך ההתנגדות הינו 60 יום ממועד פרסום התכנית ואת ההתנגדות יש להגיש בכתב ע"י עורך דין. בסמכות מוסד התכנון לדחות את ההתנגדויות, לקבל אותן בצורה מלאה או חלקית ולהכניס שינויים בהתאם.תכנית מתאר מקומית

תכנית שמתווה את תכנון העיר או הישוב הספציפי ואת סוג וכמות השימושים המותרים (מסחר, תיירות..), שטחי ציבור, שטחים ירוקים, מערכת הדרכים המקומית ועוד.זכויות בניה

נפח הבנייה המקסימאלי אותו ניתן לבנות על המגרש.נסח טאבו

מסמך רשמי שמשרד המשפטים מנפיק למבקש על נכס מקרקעין ספציפי. המסמך מעיד על בעלי הזכויות בנכס ועל מצב הזכויות הרשום בלשכת רישום המקרקעין ובזה : גודל הכנס, פרטי בעלי הזכויות והחלק היחסי שלהם, האם יש משכנתא, עיקול וכו'. לשם כך, יש להצטייד במס' גוש וחלקה ואת המסמך ניתן להוציא באתר האינטרנט של משרד המשפטים.שצ"פ

ראשי תיבות שמשמעותן שטח ציבורי פתוח, לדוג' כיכרות, מעבר ציבורי, שבילים וכו'.שפ"פ

ראשי תיבות של שטח פרטי פתוח (לרווחת ולטובת הציבור).בניין גבוה

בניין שמכיל בין ארבע לתשע קומות מעל קומת עמודים.בניין רב קומות

בניין שמכיל עשר קומות ומעלה, מעל קומת עמודים.בנייה נמוכה

בנייה בבניינים עד 2 קומות.דייר מוגן

דייר לו זכויות שכירות מוגנות לפי חוק הגנת בעל הנכס (נוסח משולב) התשל"ב – 1972.היוון

היוון הוא תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון. אף על פי כן, מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין. הזכויות במקרקעין הן בהתבסס על השטח המבונה המוחכר. המצטרפים להיוון יקבלו זיכוי של דמי חכירה שנתיים לשנה השוטפת.הערת אזהרה

במסגרת דיני המקרקעין "הערת אזהרה", היא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.מדד תשומות בנייה

מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה.מסלול עיבוי

מסלול המאפשר תוספת בנייה לצד או על מבנים קיימים.בנק מלווה

בנק שנותן ליווי כלכלי לפרויקט התחדשות עירונית. הבנק בין היתר מנפיק ערבויות לבעלי הזכויות (דיירים).היתר בנייה

אישור שמוסדות התכנון נותנות לשם ביצוע עבודות בנייה מכוח תוכנית בנין עיר תקפה.
בלעדיו, לא ניתן להתחיל את עבודות הבנייה.היטל השבחה

תשלום שהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבקשת עבור השבחת הנכס (עליית ערך) בעקבות אישור של תכנית. גובה ההיטל הוא מחצית מההפרש בין מחיר הנכס טרם אישור התכנית למחיר הנוכחי (לאחר אישור התכנית). בהתחדשות עירונית, למסלול תמ"א 38 יש פטור מהיטל השבחה, בפינוי-בינוי ניתן לקבל פטור בכפוף לאישור שר הפנים והשיכון ומועצת העיר.הפקעה לצורכי ציבור

החוק מאפשר לרשות ציבורית לקחת קרקע פרטית לצרכי לדוג' הפקעה של שטח פרטי לצרכי בנייה של כבישים, פארק ציבורי וכו'.קו בניין

המרחק/המרווח בין מבנה לגבולות המגרש בו הוא נמצא. קו בניין קדמי הוא אותו מרחק בין המבנה לדרך הסמוכה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן